Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 500170
ostatnia aktualizacja: 31.03.2021 14:27

Tryb działania

   Statut Szkoły Podstawowej nr 1  im.W.Bogusławskiegow Suchym Lesie

                                   Dział I.Postanowienia ogólne.

                                  Rozdział 1.Przepisy definiujące.

                                          § 1

11.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia o:

1)Szkole –należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im.Wojciecha Bogusławskiego wSuchym Lesie

2)ustawie –należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U.z2004 nr 256,poz.2572 z późn.zm.)

3)Statucie –należy przez to rozumieć Statut Szkoły

4)Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców-należy przez to rozumieć organy Szkoły

5)uczniach-należy przez to rozumieć uczniów Szkoły

6)rodzicach-należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkoły

7)wychowawcy-należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole

8)organie prowadzącym-należy przez to rozumieć Urząd Gminy Suchy Las

9)organie sprawującym nadzór pedagogiczny–należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświatyw Poznaniu.

Rozdział 2.Informacje o Szkole

                                              § 2

1.Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie

2.Szkoła –jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy, która:

1)zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie, conajmniej podstaw programowych i ramowych planównauczania,

2)przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego i powszechnej dostępności,

3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4)realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów

3.Siedziba Szkoły znajduje się w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 15.

4.Ustalona w ust.1 nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

5.Obwód Szkoły obejmuje swym zasięgiem miejscowości Suchy Las, Jelonek, Złotniki Osiedle, Złotniki wieś, Złotkowo zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suchy Las.

                                                  § 3

1.Organem prowadzącym i sprawującym nadzór nad działalnością szkoły w zakresie obsługi administracyjno-finansowej jest Urząd Gminy Suchy Las.

2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

3.Prawną podstawą działalności szkoły jest akt założycielski a także jej statut.

                                                   § 4

1.Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 8 lat.

2.Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.Struktura organizacyjna szkoły tooddziały 1-3 i 4-8***.

4.Do Szkoły uczęszczają uczniowie klas 1-8 zamieszkali w obwodzie Szkoły.

5.Do Szkoły mogą uczęszczać dzieci z innych miejscowości, jeżeli będą wolne miejsca i uzyskają zgodę Dyrektora.

6.[usunięto]***

7.Dzieci z innych miejscowości mogą być przyjęte wg kolejności zgłoszenia, jeżeli będą wolne miejsca i uzyskają zgodę Dyrektora.

8.Na zasadach określanych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki albo na spełnianie obowiązku poza Szkołąw przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

9.Uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza Szkołą mogą uczestniczyć w życiu Szkoły, brać czynny udział w konkursach i uroczystościach szkolnych.

10.Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawuprogramu nauczania ustalonego dla danej klasy.

                                            § 5

1.Szkoła jest jednostką budżetową.

2.Działalność szkoły finansowana jest z:

1)budżetu gminy Suchy Las

2)darowizn od osób fizycznych i prawnych

3)wypracowanych przez siebie środków

                                                § 6

1.Szkoła prowadzi samodzielną obsługę finansową.

2.Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

                                                § 7

1.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację nazasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: „Szkoła Podstawowa im.Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie”oraz odrębnych stempli o treści: Szkoła Podstawowa im.W.Bogusławskiego w Suchym Lesieul.Szkolna 15 (kod poczt.)62-002tel.8125-191, 8125-4313

4.Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

                                                 § 8

1.Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada następującą bazę:

1)23 sale dydaktyczne

2)1 salę gimnastyczną i 1 salę do gimnastyki korekcyjnej wraz z zapleczem

3)salę do rytmiki

4)pracownię komputerową

5)pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe

6)zaplecze kuchenne i jadalnie

7)archiwum

8)sekretariat

9)pokój nauczycielski

10)gabinet pielęgniarki szkolnej

11)gabinet dyrektora, dwa gabinety:wicedyrektorów i psychologa.

12)Salę patrona i Szkolne Muzeum Regionalne***

                                                 § 9

1.Na zasadach określonych w art.56 ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2.Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują przepisy Ustawy z 23 maja 1991 o związkach zawodowych(Dz. U z 2001 nr 79,poz.854 z późn. zmianami)

                                                  § 10

1.Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych dokumentów szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art.11 ustawy.

Rozdział 3.Cele i zadania Szkoły

                                                  § 11

1.Szkoła realizuje cele i zadania określonew ustawie, w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawieoraz w programie wychowawczym i programie profilaktyki, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, a w szczególności:

1)umożliwia zdobycie wiedzy iumiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2)umożliwia rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

3)poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,

4)Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

5)Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę

                                                     §12

1.Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania szkoły i treści programowe w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

                                                     § 13

1.Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania oraz:

1)prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

2)prowadzenie zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych

3)prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki

4)prowadzenie kół zainteresowańi kół językowych

5)prowadzenie zajęć świetlicowych

2.W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:

1)wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej

2)rozbudzai rozwija indywidualne zainteresowania ucznia

3)wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki

4)przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,

5)podtrzymuje poczucie tożsamości narodowej i zapewnia tolerancję wyznaniową

3.Szkoła zapewnia dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

1)realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniachporadni psychologiczno-pedagogicznej,

2)odpowiednie warunki do nauki

3)realizacjęprogramów nauczania dostosowanych doindywidualnych potrzeb i możliwości dziecka z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy,

                                             § 14

1.Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2.W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności i stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów:

1)zapewniaodpowiednią bazędla uczniów,

2)systematycznie diagnozujei monitorujezachowanieuczniów,

3)realizuje program wychowawczy Szkoły stanowiący załącznik do statutu

4)realizuje program profilaktyczny Szkoły stanowiący załącznik do statutu

5)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb

6)stosuje system zapomóg

7)umożliwiaspożywanieposiłków

                                        § 15

1.Szkoła może prowadzić klasy autorskie.

2.Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, w zależności od potrzeb rozwojowych uczniów, posiadania przez nauczycieli odpowiednich kwalifikacji do zorganizowania takiej działalności i możliwości Szkoły.

                                         § 16

1.Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2.Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny,

                                           § 17

1.Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:

1)podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych-nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2)podczas przerw-nauczyciele pełniący dyżury wg grafiku i planu dyżurów.

2.Opiekę na uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz,za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

3.Podczas wycieczek jeden opiekun sprawuje opiekę nad 15 uczniami.

4.Obowiązki opiekunów i kierownika podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę zawarte są w Zasadach organizowania wycieczek szkolnych stanowiących załącznik do statutu.

                                               § 18

1.Plan dyżurów nauczycielskich podczas przerw ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

2.Do zadań nauczyciela dyżurującego należy:

1)opieka nad uczniami przebywającymi na korytarzu lub boisku szkolnym

2)dopilnowanie porządku i zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

3)kontrolowanie pomieszczeń sanitarnych,

4)wylegitymowanie osób spoza Szkoły, w przypadku ich przebywania na terenie Szkoły,

5)informowanie wychowawcy, pedagoga i Dyrektora o niepokojących zachowaniach uczniów.

                                                § 19

1.Rodzice, wychowawcy, nauczyciele oraz uczniowie mają prawo a nawet obowiązek zwrócić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w SuchymLesie w celu uzyskania pomocy, porad w zakresie:

1)profilaktyki uzależnień innych problemów uczniów,

2)pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia,

3)edukacji prozdrowotnej,

4)pomoc uczniom niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi,

5)wspomagania wychowawczej funkcji rodziny.

2.W ramach psychoedukacji nauczycieli, rodziców i uczniów pracownicy szkoły mogą zgłaszać do poradni zapotrzebowanie na zajęcia na psychoedukacyjne i zapoznać się z ofertami i możliwościami poradni w tym zakresie.

3.Formy współpracy podejmowanych zadań:

a)organizacja na terenie Szkoły zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców

b)konsultacje, zajęcia wykładowo-warsztatowe, mediacje.

c)umożliwianie rodzicom skorzystanie z porady psychologa na terenie Szkoły

d)umożliwianie rodzicom kontaktu ze specjalistami przeprowadzającymi badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci

4.Diagnoza trudności dydaktycznych iwychowawczych uczniów opiera się na zasadach:

a)dostępności informacji o pracy poradni, w widocznych miejscach na terenie szkoły

b)omawianie z rodzicami trudności ucznia poprzez pedagoga, psychologa, wychowawcę –wskazanie możliwości zgłoszenia do poradni.

c)potrzeby przekazania informacji o wynikach badań w poradni o dziecku Szkole

d)możliwość poszerzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej o opinie nauczycieli powyrażeniu zgody rodziców w poradni.

5.Rozwiązywanie problemów zdiagnozowanych przez pracowników pedagogicznych szkoły lub poradni podlegają następującej procedurze:

a)zgłoszenie przez pracownika Szkoły problemu do poradni

b)spotkanie robocze pracownika poradni i Szkoły w celu zbudowania planu rozwiązania problemu,

c)przedstawienie planu Dyrektorowi Szkoły,

d)wspólne ustalenie zadań do wykonania wraz z terminami i osobami.

                                               § 20

1.Współpraca rodziców ze Szkołą polega w szczególności na:

a)poszukiwaniu najbardziej efektywnych form komunikacji w zakresie oferty programowej Szkoły i postępów w rozwoju dzieci.

b)podejmowaniu wspólnych inicjatyw zmierzających do poprawy efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz rozwoju bazy szkoły.

c)włączaniu rodzicówdo realizacji imprez organizowanych przez Szkołę.

                                                § 21

1.Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej„wychowawcą”

2.Decyzję w sprawie powierzenia funkcji wychowawcy podejmuje Dyrektor.

3.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w poziomach I–IIIi IV–VI. ***

4.W uzasadnionym przypadku Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy:

a)z urzędu

b)na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy

c)na pisemny wniosek wszystkich rodziców danego oddziału.

5.Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt b ic, nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawców w terminie 14 dni.

6.Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu w rozdzialeXV.

Dział II. Ocenianie wewnątrzszkolne.

Rozdział 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.

                                              §22

1.W Szkole istnieje zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik do Statutu.

Dział III.Organy Szkoły.

Rozdział 7.Dyrektor Szkoły.

                                                § 23

Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.Zasady postępowania w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora lub odwołania z tego stanowiska określa Ustawa.

                                                § 24

1.Dyrektor jest wychowawcą i opiekunem wszystkich uczniów

2.Dyrektor Szkoły w ramach jednoosobowej odpowiedzialności:

a)reprezentuje Szkołę na zewnątrz

b)kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły

c)sprawuje nadzór pedagogiczny, udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy,dba o doskonalenie umiejętności zawodowych swych pracowników

d)sprawujeopiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

e)kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący

f)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji

g)wstrzymujewykonanie uchwał o których mowa w ust24f, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem.Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

h)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje administracyjną,finansową i gospodarczą obsługę Szkoły

i)powierza odpowiedzialność materialnąza poszczególne składniki majątkowe podległym sobie pracownikom

j)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3.Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędącychnauczycielami.

4.Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:

a)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

b)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.

c)występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

                                              § 25

1.Dyrektor jest administratorem budynku i terenu, na którym znajduje się Szkoła.

2.Jeśli przerwa w działalności oświatowej Szkoły trwa, conajmniej 2 tygodnie Dyrektor oraz inspektor bhp dokonują kontroli Szkoły i przynależnego jej terenu. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, którego kopia przekazywana jest do Urzędu Gminy Suchy Las.

3.Dyrektor wyposaża pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego,kuchnie,pomieszczenie woźnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pomocyi instrukcję o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

4.Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.

5.Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

                                           § 26

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1.w zakresie spraw bezpośrednio związanych z dydaktyczną działalnością Szkoły:

a)przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

b)przyjmowanie uczniów do klasy pierwszej Szkoły

c)decydowanie o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych Szkoły,

d)sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e)realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczyciel

f)inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

g)przekazywanie informacji o efektach pracy Szkoły i wnioskach z nadzoru pedagogicznego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.

h)opracowywanie programu rozwoju Szkoły z wykorzystaniem wyników sprawdzianów klas 6 oraz innych osiągnięć pracy Szkoły,

i)gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

2.w zakresie spraw organizacyjnych:

a)przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły,

b)opracowanie arkusza organizacji Szkoły,

c)ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

d)realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni PP dla uczniów z problemami;

3.w zakresie spraw finansowych:

a)opracowywanie planu finansowego Szkoły

b)przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej,

c)realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

4.w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych i biurowych:

a)sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,

b)organizowanie wyposażenia Szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny

c)organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły

d)nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych

e)organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego

5.w zakresie spraw porządkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

a)zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

b)egzekwowania przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałość oczystość i estetykę Szkoły,

c)wykonywanie zadań dotyczącychplanowania obronnego,obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

Metryka

  • Autor wpisu: Administrator
  • Data dodania: 12/02/2020 11:51
  • Autor ostatniej modyfikacji: Administrator SP 1
  • Data ostatniej modyfikacji: 12/02/2020 11:51
  • Liczba odsłon: 4699
  • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

Tel. 61-8125-191

mail. sekretariat@spsuchylas.edu.pl

  

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 1  im

.Wojciecha Bogusławskiego

            ul.Szkolna 15

        62-002 Suchy Las

Godziny urzędowania sekretariatu

Sekretariat   7.30 - 15.00